Termodynamika

Gęstość

ρ = m V

Ciśnienie

p = F S

Zmiana ciśnienia hydrostatycznego

Δ p = ρ · g · Δ h

Pierwsza zasada termodynamiki

Δ U = Q + W

Praca siły parcia

W = p · Δ V

Ciepło właściwe

c w = Q m · Δ T

Ciepło molowe

C = Q n · Δ T

Ciepło przemiany fazowej

Q = m · L

Średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek

E śr = 3 2 k B · T

Równanie stanu gazu doskonałego (Clapeyrona)

p · V = n · R · T

Ciepła molowe gazu doskonałego

C p = C v + R

Sprawność silnika cieplnego

η = W Q 1 = Q 1 Q 2 Q 1