Okres drgań masy na sprężynie i wahadła matematycznego

T = 2 π m k T = 2 π l g