Druga zasada dynamiki ruchu obrotowego

Δ J Δ t = M ε = M I