Geometria analityczna

Odcinek

Długość odcinka o końcach w punktach A = x A y A , B = x B y B dana jest wzorem: | AB | = ( x B x A ) 2 + ( y B y A ) 2

Współrzędne środka odcinka AB : x A + x B 2 y A + y B 2

Wektory

Współrzędne wektora AB _ : AB _ = x B x A y B y A

Jeżeli u = u 1 u 2 , v = v 1 v 2 są wektorami, zaś a jest liczbą, to: u + v = u 1 + v 1 u 2 + v 2 a · u = a · u 1 a · u 2

Prosta

Równanie ogólne prostej: A x + B y + C = 0 gdzie A 2 + B 2 0 (tj. współczynniki A B nie są równocześnie równe 0 ).

Jeżeli:

 • A = 0 - to prosta jest równoległa do osi Ox
 • B = 0 - to prosta jest równoległa do osi Oy
 • C = 0 - to prosta przechodzi przez początek układu współrzędnych

Jeżeli prosta nie jest równoległa do osi Oy , to ma ona równanie kierunkowe: y = a x + b

Liczba a to współczynnik kierunkowy prostej: a = tg α

Współczynnik b wyznacza na osi Oy punkt, w którym dana prosta ją przecina.

Równanie kierunkowe prostej o współczynniku kierunkowym a , która przechodzi przez punkt P = x 0 y 0 : y = a ( x x 0 ) + y 0

Równanie prostej, która przechodzi przez dwa dane punkty A = x A y A , B = x B y B : ( y y A ) ( x B x A ) ( y B y A ) ( x x A ) = 0

Prosta i punkt

Odległość punktu P = x 0 y 0 , od prostej o równaniu A x + B y + C = 0 jest dana wzorem: | A x 0 + B y 0 + C | A 2 + B 2

Para prostych

Dwie proste o równaniach kierunkowych: y = a 1 x + b 1 y = a 2 x + b 2 spełniają jeden z następujących warunków:

 • są równoległe, gdy a 1 = a 2
 • są prostopadłe, gdy a 1 a 2 = 1
 • tworzą kąt ostry φ i tg φ = | a 1 a 2 1 + a 1 a 2 |

Dwie proste o równaniach ogólnych: A 1 x + B 1 y + C 1 = 0 A 2 x + B 2 y + C 2 = 0

 • są równoległe, gdy A 1 B 2 A 2 B 1 = 0
 • są prostopadłe, gdy A 1 A 2 B 1 B 2 = 0
 • tworzą kąt ostry φ i tg φ = | A 1 B 2 A 2 B 1 A 1 A 2 + B 1 B 2 |

Trójkąt

Pole trójkąta ABC o wierzchołkach A = x A y A , B = x B y B , C = x C y C , jest dane wzorem: P △ABC = 1 2 | ( x B x A ) ( y C y A ) ( y B y A ) ( x C x A ) |

Środek ciężkości trójkąta ABC , czyli punkt przecięcia jego środkowych, ma współrzędne: x A + x B + x C 3 y A + y B + y C 3

Przekształcenia geometryczne

 • przesunięcie o wektor u = a b przekształca punkt A = x y na punkt A = x + a y + b
 • symetria względem osi Ox przekształca punkt A = x y na punkt A = x y
 • symetria względem osi Oy przekształca punkt A = x y na punkt A = x y
 • symetria względem punktu a b przekształca punkt A = x y na punkt A = 2 a x 2 b y
 • jednokładność o środku w punkcie 0 0 i skali s 0 przekształca punkt A = x y na punkt A = s x s y

Równanie okręgu

Równanie okręgu o środku w punkcie S = a b i promieniu r > 0 : ( x a ) 2 + ( y b ) 2 = r 2 lub x 2 + y 2 2 a x 2 b y + c = 0 gdy r 2 = a 2 + b 2 c > 0 .